Sötlupin – Framtidens gröda för livsmedel och foder?

På senare år har ett ökat intresse av lokalt producerade fodergrödor samt intresse för vegetarisk mat bidragit till ett ökat fokus på nya proteinrika grödor. Odlingen av kvävefixerande baljväxter till livsmedel spelar också en viktig roll i arbetet för att minska övergödning och miljöförstörelse orsakade av för mycket kväve.


Trots bra odlingsförutsättningar, är kommersiellt odlade (ekologiska) baljväxter i Sverige ett fåtal. Det pågår flera olika projekt omkring exempelvis åkerbönor och soja. De flesta av dessa projekt är centrerade omkring jordbruksområdena i Skåne och på Öland.

För att kunna producera mat som är  till 100 procent lokalproducerad, finns det ett behov av fler proteinrika grödor i svenskt jordbruk. Dessa kan då användas till både foder och livsmedel. En sådan proteinrik gröda är söt blålupin, Lupinus angustifolius. Sötlupin är släkt med den vilda lupin alla känner till, men är, till skillnad från denna, inte giftig. Dessutom är den en fantastisk proteinkälla, med upp till 33 procent protein i torkade bönor. Det är bra råvara för mat och som proteinfoder till mjölkkor. När det gäller lupin som mat för människor finns det redan sedan länge lupinbaserade matvaror i Europa men i Sverige är det fortfarande relativt okänt.

Sötlupin odlas på ett fåtal ställen i Sverige idag men enbart till foder och då mest med skörd av hela växten. För att kunna använda sötlupin som livsmedel behövs mer kunskap i odling och tillvaratagande av enbart lupinfrön. För att göra detta används en annan teknik med exempelvis noggrann jordbearbetning och ogrenade sorter för att få jämn mognad. För att odla lupinfrön krävs sandiga jordar med lågt pH och detta ser vi mycket av här i Västra Götaland.
Ogräsbekämpning är en stor utmaning vid lupinodling.


I samarbete med Hushållningssällskapet Sjuhärad organiserar vi från Så Fungy! en demoodling med olika sorters sötlupin. I slutet av säsongen, 7 oktober 2015, presenteras resultatet av demoodlingen på ett seminarium, öppet för lantbrukare och övriga intresserade.

When fried, lupin tempeh turns golden and gets a nutty flavour.